Przepisy

REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI KYU
- na podstawie Regulaminu PZJ z dnia 1.01.2003


1. Ustala się 3 rodzaje stopni:
 • stopnie szkolne - KYU
 • stopnie mistrzowskie - DAN
 • stopnie honorowe - DAN
2. Nadawanie stopni:
 • Prawo nadawania stopni 6, 5, 4, 3, KYU mają trenerzy lub instruktorzy judo kierujący bezpośrednio szkoleniem egzaminowanego posiadający minimum 1 DAN zweryfikowani przez PZJudo (obowiązkowy udział w kursie doszkoleniowym w okresie ostatnich 3 lat).
 • Prawo nadawania stopni 2 i 1 KYU mają trenerzy, instruktorzy judo kierujący bezpośrednio szkoleniem egzaminowanego lub inni z macierzystego klubu lub okręgu posiadający minimum 3 DAN zweryfikowani przez PZJudo (obowiązkowy udział w kursie doszkoleniowym w okresie ostatnich 3 lat).
 • Prawo nadawania stopni mistrzowskich DAN i stopni honorowych DAN ma Komisja DAN Polskiego Związku Judo na organizowanych dwa razy w roku kursach form KATA oraz na zgrupowaniach Kadry Narodowej. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się organizowanie egzaminów na stopnie DAN przy innych okazjach.
 • Zawodnikom stopnie mistrzowskie 1 i 2 DAN mają prawo nadawać Regionalne Komisje DAN w ustalonych przez nie i ogłoszonych terminach.
 • Nadane stopnie są prawomocne po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.
 • Informacja o nadanych stopniach ogłaszana jest nie rzadziej niż raz w roku w komunikacie PZJ i jest ostatecznym potwierdzeniem nadania stopnia.
 • Przy nadawaniu jakiegoś stopnia: zawodniczego, trenerskiego czy honorowego obowiązuje zachowanie kolejności stopnia.
 • Nie dopuszcza się omijania stopni.
 • Zgodnie z przepisami Światowej Federacji Judo nie uznaje się żadnych stopni nadanych przez inne federacje obywatelom polskim. Honorowane będą jedynie stopnie DAN nadawane przez KODOKAN.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia judo winna prezentować nienaganną postawę moralną.

Ustala się 6 stopni KYU
 • 6 kyu - pas biały
 • 5 kyu - pas żółty
 • 4 kyu - pas pomarańczowy
 • 3 kyu - pas zielony
 • 2 kyu - pas niebieski
 • 1 kyu - pas brązowy

Kryteria zdobywania stopni KYU:
 • 6-4 KYU spełnienie wymagań technicznych
 • 3-1 KYU spełnienie wymagań technicznych i sportowych
 • 6-1 KYU spełnienie kryterium czasowego

Wymagania sportowe:
Uzyskanie minimum 30 punktów w turniejach objętych kalendarzem PZJudo, Regionów i OZ Judo wg następującego klucza
 • Zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 stopnie niższym - 1 pkt
 • Zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopnie niższym - 2 pkt
 • Zwycięstwo nad zawodnikiem o równym stopniu - 3 pkt
 • Zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopniu wyższym - 4 pkt
 • Zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 lub więcej stopni wyższym - 5 pkt
Judoka, który nie chce brać udziału w oficjalnym współzawodnictwie sportowym PZJudo, Regionów i OZJudo może uzyskiwać stopnie bez spełnienia warunku sportowego.
Przystąpienia do egzaminu możliwe jest po:
 • uzyskaniu zgody trenera prowadzącego szkolenie na tryb zdobywania stopnia bez warunku sportowego
 • udokumentowania zdobycia 150 pkt* za udział w treningach RANDORI w klubach wskazanych przez PZJ o profilu wyczynowym (listę klubów publikuje Pion Szkolenia PZJudo).
 • zdaniu egzaminu przed Komisją w której składzie obecny jest wytypowany przedstawiciel Regionalnej Komisji DAN.
 • za jedno stoczone randori można otrzymać 1pkt. (bez względu na stopień przeciwnika)
 • punkty za stoczone randori potwierdza trener uprawniony przez PZJudo na obowiązującym formularzu
Stopień tak uzyskany nie uprawnia jednak do udziału w turniejach kalendarzowych PZJudo, Regionu i OZJudo, w których obowiązuje posiadanie 3 lub 2 KYU, co egzaminator obowiązany jest odnotować na drugiej stronie certyfikatu.


Wymagania techniczne i kryteria czasowe

Aby uzyskać wyższy od posiadanego stopień judo należy zdać egzamin techniczny demonstrując techniki wyznaczone niniejszym regulaminem dla danego stopnia oraz wykazać się umiejętnością technik obowiązujących na wszystkie poprzednie stopnie. NAGE WAZA należy demonstrować w YOKU SOKU GAIKO na obydwie strony, a KATAME WAZA wraz z HAIRI KATA wykazując umiejętność przejść na leżącym na brzuchu, klęczącym w podporze, leżącym na plecach - od strony nóg oraz z pozycji leżenia pod przeciwnikiem. Forma zdawania egzaminów określona jest przez instrukcje trenerów i instruktorów uczestniczących w kursie doszkoleniowym organizowanym przez PZJudo dla osób uprawnionych do przyjmowania egzaminów.

Kryteria czasowe oraz wiadomości i umiejętności obowiązujące na poszczególne stopnie:

6 KYU - pas biały - (po odbyciu minimum 50 lekcji judo)
 • Historia i zasady judo, składanie judoki, wiązanie pasa, pojęcie UKE, TORI
 • REI HO
 • SHIZEN (SHIZEN TAI, JIGO TAI)
 • TAI SABAKI
 • UKEMI
 • KUMI KATA
 • HAPPO NO KUZUSHI
KATAME WAZA:
 • HON KESA GATAME
 • TATE SHIHO GATAME
 • YOKO SHIHO GATAME
 • KAMI SHIHO GATAME
 • FUSEGI przeciwko w/w chwytom
5 KYU - pas żółty - (po odbyciu minimum 50 lekcji judo od uzyskania 6 KYU)

NAGE WAZA:
 • UKI GOSHI
 • KO SOTO GARI
 • TSURI GOSHI
 • SODE TSURIKOMI GOSHI
 • TSURIKOMI GOSHI
 • OKURI ASHI HARAI
 • HARAI GOSHI
 • TAI OTOSHI
 • Umiejętność uzyskiwania przewagi w KUMI KATA
 • Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty
KATAME WAZA:
 • UDE GARAMI
 • USHIRO UDE GARAMI
 • UDE HISHIGI JUJI GATAME
 • OKURI ERI JIME
 • KATA JUJI JIME
 • FUSEGI przeciwko w/w chwytom
4 KYU - pas pomarańczowy - (w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 5 KYU)

NAGE WAZA:
 • UKI GOSHI
 • KO SOTO GARI
 • TSURI GOSHI
 • SODE TSURIKOMI GOSHI
 • TSURIKOMI GOSHI
 • OKURI ASHI HARAI
 • HARAI GOSHI
 • TAI OTOSHI
Umiejętność uzyskiwania przewagi w KUMI KATA
Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty

KATAME WAZA:
 • UDE GARAMI
 • USHIRO UDE GARAMI
 • UDE HISHIGI JUJI GATAME
 • OKURI ERI JIME
 • KATA JUJI JIME
 • FUSEGI przeciwko w/w chwytom
3 KYU - pas zielony - (w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 4 KYU)
                                  ( w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 4 KYU)

NAGE WAZA:
 • UCHI MATA
 • ASHI GURUMA
 • TOMOE NAGE
 • TANI OTOSHI
 • SUKUI NAGE
 • UKI OTOSHI
 • USHIRO GOSHI
 • Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty
KATAME WAZA:
 • UDE HISHIGI UDE GATAME
 • UDE HISHIGI HIZA GATAME
 • UDE HISHIGI WAKI GATAME
 • NAMI JUJI JIME
 • GYAKU JUJI JIME
 • KATA HA JIME
 • TSUKKOMI JIME
 • SANKAKU JIME
 • FUSEGI przeciwko w/w chwytom
2 KYU - pas niebieski - (w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 3 KYU)
                                    ( w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 3 KYU)

NAGE WAZA:
 • MOROTE GARI
 • KO SOTO GAKE
 • KOSHI GURUMA
 • YOKO OTOSHI
 • HARAI TSURIKOMI ASHI
 • KATA GURUMA
 • SUMI GAESHI
 • YOKO GURUMA
 • Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty
KATAME WAZA:
 • UDE HISHIGI HARA GATAME
 • UDE HISHIGI ASHI GATAME
 • UDE HISHIGI SANKAKU GATAME
 • UDE HISHIGI TE GATAME
 • ASHI GARAMI
 • SODE GURUMA
 • RYO TE JIME
 • KATA TE JIME
 • FUSEGI przeciwko w/w chwytom
1 KYU - pas brązowy - (w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 2 KYU)
                                    ( w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 2 KYU)

NAGE WAZA:
 • HANE GOSHI
 • HANE MAKIKOMI
 • UTSURI GOSHI
 • O GURUMA
 • SOTO MAKIKOMI
 • O SOTO GURUMA
 • UKI WAZA
KATAME WAZA:
 • YOKO WAKARE
 • URA NAGE
 • SUMI OTOSHI
 • YOKO GAKE
 • Podstawowe RENRAKU WAZA i HENKA WAZA oparte o dotychczasowe poznane rzuty