Statut klubu


Statut Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego
"SENSEI"
w KaliszuRozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sensei, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest miasto Kalisz
2. Siedzibą Klubu jest miasto Kalisz

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodni z ustawą o kulturze fizyczną, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.
2. Klub może być członkiem związków sportowych i organizacji o podobnych celach statutowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów kaliskich szkół w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz o pomoc organizacyjną, materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom różnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 7

Klub realizuje swoje zadnia statutowe we współdziałaniu z dyrektorami kaliskich szkół, radami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swa działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków działaczy

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie kaliskich szkół, rodzice uczniów, nauczyciele oraz sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich ustawowych opiekunów.

§ 11

Członkowie maja prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art., 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub oraz wynikających z systemu sportu młodzieżowego,
4. Korzystania z wszelkich urządzeń klubu na zasadach określonych przez zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialną – finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający maja prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w walnych Zebraniach Klubu.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez zarząd klubu.

§ 14

Do obowiązków członków klubu należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności klubu
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwal władz Klubu
3. Godne reprezentowanie barw Klubu
4. Płacenie składek na zasadzie określonych przez Walne Zebranie Klubu

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszania postanowień statutu
b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 3 miesięcy
3. Działania na szkodę Klubu
4. Rozwiązania się Klubu

Rozdział 4
Władze Klubu

1. Władzami Klubu są:

- Walne Zebranie Klubu
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykła większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może BBC zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
- Uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu
- Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
- Uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu.
- Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
- Podejmowanie uchwały o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu.
- Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.
- Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania klubu przez Zarząd i członków Klubu.
3. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
2. Zebranie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Do ważności uchwal Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1 liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W okresie pomiędzy zebraniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającemu wspólnie z wiceprezesem.
4. Zakres działania oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. Uchwalenie okresowych planów działalności sportowej i finansowej,
4. Powoływanie i skreślanie członków
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. Składanie sprawozdań z działalności Klubu
7. Uchwalenie wewnętrznych regulaminów.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składy Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka zarządu podejmuje Zarząd Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 3 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu. Komisji Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne zebranie Klubu. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
- przeprowadzanie minimum raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej klubu,
- wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
- składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
- Występowaniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem lub statutem bądź istotnym interesami Klubu działań Zarządu.

§ 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo do dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób do dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje - prawo wymierzenia następujących kar:
- upomnienia,
- nagany,
- zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy skreślenia z listy członków wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu


§ 27

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusz Klubu składają się:
- składki członkowskie, wpisowe,
- darowizny i zapisy, dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,
- środki pochodzące z działalności statutowej,
- dobrowolne wpłaty,
- wpływy z organizowanych zawodów.

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalone zmiany w statucie wymagają zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

§ 30
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały walnego Zebrania Klubu podjętego większością 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek klubu.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (dz. U. z 2001 r Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) zatwierdza się jednolity tekst statutu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SENSEI” w Kaliszu, wpisanego w dniu 29 lipca 2004 r. do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Prezydenta Miasta Kalisza pod numerem 30.

Kalisz, 29 lipca 2004.